Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/Polonia_Logistyka/functions.php on line 262
Kontakt
Kontakt

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych przez nas danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że jako Spółka dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były odpowiednio chronione, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, obejmujących zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne oraz techniczne. Nasze usługi są projektowane i rozwijane z uwzględnieniem aspektów ochrony Państwa danych oraz bezpieczeństwa informacji.

Niniejsze zasady stanowią podstawowy obowiązek informacyjny wobec naszych klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie, kategoriach przetwarzanych danych osobowych oraz czasie przetwarzania danych i przysługujących osobom prawach. Staramy się również spełnić wobec Państwa dedykowany obowiązek informacyjny na podstawie dokonywania określonej czynności, w szczególności podczas rekrutacji, zatrudnienia i nawiązywania stosunków handlowych.

 1. Dane Administratora Danych i Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Państwa Danych jest Polonia Logistyka z siedzibą w Myszkowie, ul. Kwiatkowskiego 1. Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposób ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie pytania mogą Państwo kierować na adres pocztowy naszej siedziby lub za formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych jest:

 • Tomasz Banasik

 • kontakt z Inspektorem: iod@polonialogistyka.pl lub listownie na adres siedziby firmy z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych”.

Z Inspektorem można kontaktować się w sprawie informacji na temat przetwarzania danych osobowych u Administratora.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Pragniemy Państwa poinformować, że w związku z prowadzoną przez nas działalnością, przetwarzamy następujące dane:

 • dane osobowe naszych pracowników

Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych pracowników wobec obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn.zm.) oraz, w przypadku świadczeń pracowniczych, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn.zm.). Dane te przetwarzamy przez okres do pięćdziesięciu lat lub okres dziesięciu lat, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji pracowniczej, a w zakresie świadczeń socjalnych przez co najmniej okres lat pięciu. Wobec pracowników spełniamy również odrębne obowiązki informacyjne. Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom upoważnionym do celu na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ZUS, NFZ, PIP, PIS, US), podmiotom współpracującym z nami w zakresie doradztwa prawnego, bezpieczeństwa informacji, firmom ubezpieczeniowym i opiece medycznej, wsparcia teleinformatycznego.

 • dane osobowe naszych kandydatów do pracy

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy na postawie złożonych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn.zm.) w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego wobec wskazanej przez kandydata oferty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych, w tym dane do kontaktu, na postawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, co nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Jeżeli wyrażą Państwo odrębną zgodę, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe dla celów przyszłych rekrutacji prze okres nieprzekraczający jednego roku. W momencie uzyskiwania aplikacji staramy się przedstawiać Państwu odrębny obowiązek informacyjny (np. na stronie internetowej, bezpośrednio pod ogłoszeniem). Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom współpracującym z nami w zakresie doradztwa prawnego, bezpieczeństwa informacji, wsparcia teleinformatycznego oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (m.in. PIP).

 • dane osobowe naszych kontrahentów

Dane naszych kontrahentów przetwarzamy w związku z realizacją umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres pięciu lat obejmujący czynności wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn.zm), przepisów podatkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres zależny od rodzaju roszczenia, lecz zazwyczaj przez okres lat 6. Wobec naszych dostawców spełniamy również odrębny obowiązek informacyjny. Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom upoważnionym do celu na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności KAS), podmiotom współpracującym z nami w zakresie doradztwa prawnego, bezpieczeństwa informacji, wsparcia teleinformatycznego.

 • dane osób odwiedzających naszą stronę internetową

W przypadku osób odwiedzających naszą stronę zachęcamy do zapoznania się z polityka prywatności i cookies. W ramach prowadzenia strony możemy gromadzić dane osób kontaktujących się z nami przez formularze kontaktowe. Dane te przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z obsługą zapytania i przetwarzamy w zależności od rodzaju zapytania – aż do momentu odpowiedzi, przez maksymalny okres 3 miesięcy.

 • dane osób obecnych na monitoringu wizyjnym

W przypadku osób obecnych w naszych placówkach informujemy, że stosujemy monitoring wizyjny w ramach zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu oraz kontroli produkcji. Monitoring stosujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn.zm) wobec pracowników, a w przypadku przetwarzania danych innych osób obecnych na monitoringu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie, przetwarzanie tych danych uznajemy za nasz prawie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dla naszych pracowników, zapisy dotyczące monitoringu zawarte są także w Regulaminie pracy. Dane te przetwarzamy przez okres miesiąca, lecz okres ten może ulec wydłużeniu jeżeli zajdą ku temu przesłanki prawne, m.in. obejmujące zabezpieczenie nagrania przez uprawnione do tego celu organy ścigania (m.in. Policję, Prokuraturę) oraz wniosek osoby trzeciej. Informujemy również, że teren i monitorowane pomieszczenia zostały wyraźnie oznaczone znakami graficznymi. Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom upoważnionym do celu na mocy obowiązujących przepisów prawa (w szczególności PIP) oraz podmiotom w ramach prowadzonych przez nie postępowań (np. policji, prokuraturze).

 • dane nadawców i odbiorców korespondencji

Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją realizując swój prawnie uzasadniony cel (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te przechowujemy przez okres sześciu lat. Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom realizującym dla nas usługi pocztowe (Poczta Polska) i kurierskie.

W każdym z wymienionych przypadków staramy się, aby posiadane przez nas dane były aktualne i poprawne, a mając na uwadze Państwa prywatność wszystkie informacje stanowiące dane osobowe minimalizujemy w stopniu umożliwiającym nam ich prawidłowe przetwarzanie. Informujemy również Państwa, że przetwarzane przez nas dane nie podlegają zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu oraz dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (,,państw trzecich”). Jeżeli będzie dochodzić do przekazania takich danych, poinformujemy Państwa o tym w odrębnej formie.

 1. Prawa osób w zakresie danych osobowych

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,

 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,

 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły przeciwwskazania prawne,

 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,

 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),

 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Państwa zapytań oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi ustandaryzowaliśmy formularz, za pomocą, którego możecie Państwo wystąpić z wnioskiem o realizację swoich praw. Wniosek możecie Państwo pobrać bezpośrednio z naszej strony (na samym dole strony). Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania.

Uzupełnione wnioski możecie Państwo składać osobiście lub za pomocą poczty na podany przez nas adres siedziby (zgodnie z punktem 1 niniejszych zasad), lub pocztą elektroniczną na adres iod@polonialogistyka.pl. przesyłając podpisany elektronicznie wniosek lub skan ręcznie podpisanego dokumentu. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, na przykład od tego, czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnionej do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 03.06.2019r. do odwołania i realizują obowiązek wynikający z art. 13 – 14 RODO. Informujemy również, że staramy się wypełniać obowiązki informacyjne podczas zbierania danych osobowych wobec danej czynności przetwarzania w sposób indywidualny.

Pobierz wniosek o realizację praw z zakresu danych osobowych.

kanał do zgłaszania naruszeń : sygnalista@polonialogistyka.pl

lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy:

Polonia Logistyka Sp. z o.o.

ul. Roździeńskiego 19

41-303 Dąbrowa Górnicza